Salgs og Leveringsbetingelser

Simarud Eletronics AS (selger)
Forbehold om trykkfeil

Tilbud

Alle tilbud er gyldig i 30 dager hvis ikke annet er avtalt. Ordre Mottakerens ordre er gyldig fra det tidspunkt ordrebekreftelsen er underskrevet av kjøper eller sendt til kjøper.

Reservasjoner Selger tar forbehold om at restleveranser kan forkomme. Leveranser som er i rest og ikke kan leveres innenfor en frist på 14 dager, skal kunden motta ordrebekreftelse med antatt leveringstid.

Priser
Når intet er anført gjelder de priser som er anført eks. moms, levert Langhus. Det tas forbehold om prisendring grunnet innføring av offentlige avgifter, eller annet uforutsett som f.eks. valutaendringer. Leveringsbetingelser: Ex. works.

Simarud Electronic AS sender sine fakturaer elektronisk via E-post. Fakturagebyr kr 50,- må påregnes ved papirfaktura.

Miljøgebyr for EE-avfall (elektronikk returordning) er inkludert i vareprisen/fraktkostnader.

Levering
Når ikke annet er avtalt, leveres varen til kjøpers salgssted. De oppgitte leveringstider er omtrentlige. Så fremt leveringstiden ikke kan overholdes, vil kjøper motta skriftlig meddelelse så snarest hindringen er kjent for selger. Det vil samtidig bli fastsatt ny leveringstid. Ved vesentlige forsinkelser kan kjøperen heve kjøpet, dersom varen ikke er sendt fra selger. Ved del-levering gjelder retten til å heve kun den forsinkede levering. Selger kan ikke holdes ansvarlig for manglende levering som skyldes force majeure eller andre forhold som ligger utenfor selgers kontroll.

Reklamasjon / returer.
Alle typer reklamasjoner må fremsettes straks de blir oppdaget og senest innen 8 dager etter varens mottagelse. Innsigelser angående varens kvalitet eller mengde gir ikke kjøper rett til å tilbakeholde kjøpesummen og/eller nekte å motta den resterende del av leveransen. Returer for kreditering aksepteres kun når varens forpakning ikke er brutt og retur skal skje senest 8 dager etter mottagelse. Returer hvor feil ikke kan påvises fra selger, vil bli belastet med et Returgebyr på kr. 250,- og utlagt frakt.

Produkter, eks. lysbøyler som er spesialbestilt for kunden (ikke standard vare), vil returer ikke bli godkjent med mindre det er feilleveranse eller direkte feil på produktet.

Der hvor det er feil på produktet, kan selger vurdere å utbedre feilen.

Alle returer uansett årsak skal avtales med Selger.

Et RMA-skjema skal fylles ut av kunde, og påføres en retur-godkjenningskode (RMA-Nr). Denne godkjenningskoden utstedes av selger. RMA-Skjema kan lastes ned på www.simarud.no.

Undersøkelsesplikt og garantibestemmelser.
Kjøper har plikt til i forkant av kjøpet og undersøke om varen er egnet til formålet og om den vil tåle den belastning tiltenkt bruk vil medføre. Selger dekker kun skader som kan tilbakeføres til feil fra selger. Selger dekker ikke indirekte tap som kjøper er påført ved at leveransen er heftet med forsinkelse eller mangel. Selger dekker heller ikke kostnader som påføres 3dje part, som skyldes feil eller mangel på varene. Garantitiden for næringskjøp produkter er 24 måneder, Påbygg 36 måneder, 60 måneder levert med serviceavtale. Ved garanti saker forutsettes det at produktet er fritt for skader og at det er utført normalt vedlikehold (service intervaller). Det er viktig at vaske informasjon leses og følges for varsellys, slik at salt og vaskekjemikalier ikke påvirker glass til varsellys (krakelerer). Selger dekker ikke eksterne kostnader, eks. feilsøking, demontering - montering av produktet. Reklamert produkt skal alltid sendes til selger for reparasjon eller bytte, med mindre annet er avtalt.
Federal Vama Signal produkter produsert i Europa har 5 års garanti og noen produkter 3 års garanti - disse produkter er merket med år på Nettsiden under produktinformasjon.

Reservasjon
Varene tas kun i retur der dette fremgår av forutgående avtale. Reklamasjoner må emballeres og befraktes på forsvarlig måte.

Betaling
Betaling skal skje i samsvar med det som fremgår av ordrebekreftelsen eller mottatt faktura.

Tvist
Tvister vedrørende tolkning av denne avtale skal primært løses ved forhandlinger. Dersom dette ikke fører frem, skal tvisten løses ved voldgift i.h.h.t. tvistemållovens kapittel 32.

Eiendomsforbehold
Selger forbeholder seg eiendomsretten til den solgte vare/tjeneste inntil kjøpesummen med eventuelle omkostninger fullt ut er betalt.

Ansvarsbegrensning
Selger hefter ikke for driftstap, fortjenestetap eller annet indirekte tap som oppstår som følge av forsinkelse eller mangel ved leveringen. Selger har heller ikke ansvar for tap eller skader opp mot 3-dje person, eller skader påført av produktet eller ved montering.