Lover og forskrifter

Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven).

§ 11. Unntak for utrykningskjøretøy m.m.

Kongen gir regler om adgang til å fravike det som er fastsatt i eller i medhold av §§ 4, 5, 6, 7, 8 og 9 for fører av utrykningskjøretøy, fører av kjøretøy i polititjeneste og fører av vegarbeidsmaskin eller annet kjøretøy som nyttes til arbeid på eller ved veg. Det samme gjelder for fører av kjøretøy i regionvegkontorets tjeneste og offentlig parkeringskontrolltjeneste.

Kjøretøyforskriften  EMC §27
§ 27-1.Generelt om elektrisk utstyr og elektromagnetisk støy
1. Det elektriske ledningsnett skal være tilstrekkelig dimensjonert for den strømstyrke det skal føre. Ledninger skal være godt isolert og være slik lagt opp og festet at de ikke utsettes for skadelig mekanisk eller kjemisk påkjenning eller skadelig varmepåkjenning. Sikringer skal være riktig dimensjonert.
2. Det elektriske utstyr skal være slik innrettet at det ikke utvikler unødig elektromagnetisk støy.
3. For motorvogner som har motor med elektrisk tenning, gjelder at det elektriske anlegget skal være utført og vedlikeholdt slik at den elektromagnetiske energien fra anlegget ved normal bruk ikke forstyrrer radio- og fjernsynsmottaking eller mottaking av annen radiotjeneste.
4. For alle kjøretøy i gruppe M, N og O gjelder at de ikke skal ha unødig og forstyrrende emisjon av elektromagnetisk støy og at de selv skal ha en rimelig grad av immunitet overfor elektromagnetisk støy.
5. Nr. 4 trer i kraft 1. oktober 2002.

§ 27-2.Elektromagnetisk kompatibilitet for kjøretøy i gruppe M, N, og O (direktiv 72/245/EØF som endret ved direktiv 2004/104/EF, direktiv 2005/49/EF, direktiv 2005/83/EF og senest ved direktiv 2006/28/EF)
1. Kravnivå: Direktiv 72/245/EØF som endret ved direktiv 2004/104/EF, direktiv 2005/49/EF, direktiv 2005/83/EF og senest ved direktiv 2006/28/EF.
2. Virkeområde: Kjøretøy i gruppe M, N, og O. Kravene omfatter ikke ettermontert utstyr som ikke har en sikkerhetsmessig funksjon. Slikt utstyr skal ha en samsvarserklæring i henhold til prosedyren i direktiv 89/336/EØF om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminalutstyr.
3. Alternativ standard: ECE-regulativ nr. 10.01.
4. Ved godkjenning skal det fremlegges bevitnelse fra fabrikant eller kompetent uavhengig laboratorium som viser at kjøretøyet tilfredsstiller ovennevnte krav. Dette gjelder ikke når kjøretøyet er ledsaget av et gyldig samsvarssertifikat eller er merket med typegodkjenningsnummer i henhold til direktiv 70/156/EØF. Alternativt kan motorvogn, deler eller tekniske enheter være merket og godkjent etter ovennevnte krav.


§ 27-3.Elektromagnetisk støy fra kjøretøy i gruppe M, N og O
1. Motorvogn som har motor som tilfredsstiller kravene i direktiv 72/245/EØF, eventuelt som endret ved direktiv 89/491/EØF, eller i ECE-reg.nr. 10 serie 01 anses å tilfredsstille kravene i § 27-1 nr. 2 og 3.
2. Kjøretøy som tilfredstiller kravene i direktiv 72/245/EØF, som senest endret ved direktiv 95/54/EF, anses å tilfredsstille kravene i § 27-1 nr. 2 og 4.

Kjøretøyforskriften  LYSUTSTYR §28
§ 28-3. Generelt om lysutstyr (Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for kjøretøy som omfattes av § 28-1 og § 28-2)

1. Kjøretøy må ikke ha andre lykter eller refleksanordninger enn de som er påbudt eller tillatt etter kap. 28.
Bil eller tilhenger til bil som tilfredsstiller kravene i direktiv 76/756/EØF, som endret ved direktiv 80/233/EØF, direktiv 82/244/EØF, direktiv 83/276/EØF, direktiv 84/8/EØF, direktiv 89/278/EØF og direktiv 91/663/EØF, eller kravene i ECE-reg.nr. 48, tillegg 2, anses å oppfylle bestemmelsene i dette kapittel når det gjelder montering (herunder antall) av lys, lyssignal og refleks.

 

Jordbruks- eller skogbrukstraktor som tilfredsstiller kravene i direktiv 78/933/EØF, eventuelt som endret ved direktiv 82/890/EØF, direktiv 97/54/EF, direktiv 1999/56/EF eller direktiv 2006/26/EF, eller direktiv 2009/61/EF anses å oppfylle bestemmelsene i dette kapittel når det gjelder montering (herunder antall) av lys, lyssignal og refleks. Dog er det krav om stopplys for jordbruks- eller skogbrukstraktor som typegodkjennes etter 1. januar 2001 og/eller som registreres etter 1. januar 2002. Lykter på jord- eller skogbrukstraktor som tilfredsstiller direktiv 79/532/EØF, eventuelt som endret ved direktiv 82/890/EØF eller direktiv 97/54/EF, eller direktiv 2009/68/EF anses å oppfylle kravene til lykter i dette kapittel.

 

To- og trehjulede motorvogner som tilfredsstiller kravene i direktiv 93/92/EØF anses å oppfylle bestemmelsene i dette kapittel når det gjelder montering av lys, lyssignal og refleks (herunder antall).

2. Motorvogn som nyttes som utrykningskjøretøy skal ha en eller flere varsellykter som enkeltvis eller samlet gir blinkende, blått lys til alle sider. Lykten(e) skal være montert på eller i nærheten av taket. I tillegg til dette kan det monteres varsellykter på bilens sideflater som for eksempel speil og skjermer. For innvendig montert varsellykt som er montert bak frontvinduet skal monteringen være tett til vindusflaten slik at det ikke oppstår reflekterende lys i vindusflaten. Lyktens ytre begrensning skal ikke strekke seg mer enn 8 cm ovenfor vinduets nederste kant (avgrensning mot gummilist og lignende). Lykten skal kobles over egen bryter som gir strømtilførsel kun når de øvrige blålysene er tent.

2.1 Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav:

a) Være E-merket med symbolet B i henhold til ECE-reg.nr. 65.

b) Være godkjent og merket i henhold til SAE J 595, SAE J 845 eller SAE J 1318.

c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a.

2.2 Lyset skal være synlig til alle sider og innenfor en vertikalvinkel fra minst 5° over til minst 5° under horisontalplanet gjennom lyktens sentrum. De skal være montert slik at lyskjeglens senterlinje er horisontal.

2.3 Lykten(e) skal være plassert godt synlig og slik at lyset virker minst mulig sjenerende for føreren. De skal være montert slik at lyskjeglens senterlinje danner et horisontalt plan under dreiningen.

2.4 Varsellyset skal være sammenkoplet med kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når varsellyset er i funksjon. Dette gjelder ikke for varsellykter med magnetfeste hvor uttak for sigarettenner brukes som strømkilde.

2.5 For lys som bare virker fremover gjelder, i stedet for nr. 2.2 – 2.4, egne bestemmelser, se § 28-5 nr. 12, § 28-6 nr. 9, § 28-7 nr. 8, § 28-9 nr. 8, § 28-10 nr. 8 og § 28-15 nr. 1.

3. Motorvogn som under arbeid på veg nyttes i strid med bestemmelsene i trafikkreglene (jf. vegtrafikkloven § 11), eller som nyttes på en slik måte at den kan være til særlig fare for annen trafikk, skal ha minst en varsellykt som gir blinkende gult lys til alle sider.

 

Motorvogn som nyttes for å ledsage og varsle spesielle transporter som kan være til særlig fare for annen trafikk, skal også ha minst en slik lykt.

3.1 Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav:

a) Være E-merket med symbolet A i henhold til ECE-reg.nr. 65.

b) Være godkjent og merket i henhold til SAE J 595, SAE J 845 eller SAE J 1318.

c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a.

3.2 Lyset skal være synlig til alle sider og innenfor en vertikalvinkel fra minst 5° over til minst 5° under horisontalplanet gjennom lyktens sentrum.

3.3 Lykten(e) skal være plassert godt synlig og slik at lyset virker minst mulig sjenerende for føreren. De skal være montert slik at lyskjeglens senterlinje danner et horisontalt plan under dreiningen.

3.4 Varsellyset skal være sammenkoplet med kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når varsellyset er i funksjon.

4. Lykter eller refleksanordninger (unntatt på motorsykkel med sidevogn) som har samme funksjon og som det er to eller flere av, skal være montert i et like antall og parvis være plassert jevnhøyt, en på hver side og i like stor avstand fra kjøretøyets ytterste kanter. Lysene eller refleksene fra disse skal ha samme farge og tilnærmet samme lysstyrke. Lykter som har samme funksjon, må være koplet slik at de bare kan lyse samtidig.

5. Den samlede lysstyrke for fjernlyslykter som kan lyse samtidig må være mindre enn 225.000 candela (tilsvarende 360 lux i en avstand av 25 m fra lykten).

6. Belysninger og lysstyrker som er angitt i disse bestemmelser, skal for lykter med halogenpære måles ved den spenning som er angitt i rubrikken for prøvespenning i tabell 1, og når lyktene er riktig innstilt. Andre lykter skal måles med en spenning som er lik merkespenningen (unntatt ved innstilling av lyktene) og når lyktene er riktig innstilt.

7. Lykter med forskjelling funksjon kan bygges sammen (kombineres) dersom de hver for seg fyller de fastsatte krav.

 

Refleksanordninger kan bygges inn i lykter (kombineres med lykter) dersom kravene til lyktene og refleksanordningene er oppfylt.

8. En kombinasjon av to eller flere lykter, enten de er identiske eller ikke, men som har samme funksjon og samme farge, skal anses å være en enkelt lykt hvis projeksjonen av deres lysende flater på vertikalplanet loddrett på kjøre tøyets lengdeakse utgjør 50 % eller mer av det minste rektangel som kan omskrives de nevnte lysende flaters projeksjoner.

 

En enkelt lysende flate i form av et bånd skal anses å være to eller et like antall av lykter hvis det er plassert symmetrisk om kjøretøyets lengdeakse og det strekker seg så lang ut mot hver side av kjøretøyet at den lysende flates ytterkant er mindre enn 40 cm fra kjøretøyets ytterste kant og båndet har en lengde på minst 80 cm. Belysningen av slik flate skal skje fra minst 2 lyskilder plassert så nær som mulig mot ytterkantene. Den lysende flate kan bestå av flere elementer dersom betingelsene som er nevnt i første ledd er oppfylt.

 

Bestemmelsene i dette nummer gjelder dog ikke for nærlys, kurve-/tåkelys, hjelpefjernlys og ryggelys.

9. Lykteglass og refleksanordninger skal ha slik overflate at de er lette å holde rene og være fargebestandige.

10. Lykter og refleksanordninger skal være solide og mest mulig støv- og vanntette. De skal være slik konstruert og så godt festet til kjøretøyet at vibrasjon eller utilsiktet endring av lyktenes stilling ikke finner sted. Lykter som gir nærlys, kurve-/tåkelys eller ryggelys, må være slik innrettet at de kan innstilles nøyaktig på sikker måte. Lykter og refleksanordninger på kjøretøy skal være i god stand.

11. På kjøretøy hvor det i praksis ikke er mulig å montere lyktene slik at det som er fastsatt i disse bestemmelser oppfylles, kan det benyttes « lysbjelke » (dvs. en bjelke som lyktene er montert på og som kan anbringes på og tas av kjøretøyet).

12. De respektive fargene på lysene skal være slik at de ligger innenfor et område i fargediagrammet som er avgrenset av linjer gjennom punktene med fargekoordinater som angitt i tabell 2.

 

Unntatt for gult nær-/fjernlys, tillates ikke fargede pærer for å oppnå riktig farge på lysene. Dette gjelder likevel ikke pære som er merket i henhold til ECE-reg.nr. 37 eller annen standard med tilsvarende krav, f.eks. e-merket.

13. Pærer til lykter skal være godkjent og merket i henhold til ECE-reg.nr. 37 eller annen standard med tilsvarende krav, f.eks. e-merket.§ 28-5. Lysutstyr som bil kan ha (Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for kjøretøy som omfattes av § 28-1)

Arbeidslys

 

8. Bil kan ha en eller flere lykter som gir hvitt eller gult arbeidslys.

8.1 Lyktene skal gi stor spredning og må kunne reguleres i forskjellige stillinger.

8.2 Lykten(e) skal være koplet slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent.

8.3 Arbeidslyset skal være koplet over egen bryter og være sammenkoplet med kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når arbeidslyset er tent.

Ryggelys

9. Bil kan ha en eller to lykter som gir hvitt eller gult ryggelys.

9.1 Lyktene skal gi stor spredning og må ikke virke blendende.

9.2 Hver lykt skal være slik konstruert og innstilt at belysningen 25 m foran lykten er mindre enn 1 lux i ethvert punkt som ligger over horisontalplanet gjennom lyktens sentrum.

9.3 Lykten(e) skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 25 cm eller mer, men høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten må være mindre enn 120 cm. Målene skal tas når bilen er ubelastet.

9.4 Lykten(e) skal være koplet slik at den (de) bare kan tennes når tennings strømmen er slått på og når enten giret settes i revers, eller bilen beveger seg bakover.

9.5 Lykter for ryggelys som tilfredsstiller direktiv 77/539/EØF anses å oppfylle bestemmelsene foran.

Blått varsellys

12. Bil som nyttes som utrykningskjøretøy, kan i tillegg til påbudt varsellys (jf. § 28-3 nr. 2) ha to varsellykter som gir blinkende, blått lys forover. Lyktene skal tilfredsstille kravene i § 28-3 nr. 2.1.

12.1 Lyset fra lyktene skal være synlig forover og innenfor en vertikalvinkel fra minst 5° over til minst 5° under horisontalplanet gjennom lyktenes sentrum og innenfor en horisontalvinkel fra minst 45° innover til minst 45° utover. Horisontalvinkelen skal måles fra vertikalplanet gjennom lyktenes sentrum som er parallelt med bilens lengdeakse.

12.2 Lyktene skal være montert foran midten på bilen i like stor avstand fra vegbanen og i like stor avstand fra bilens ytterste kant. Lyktene skal være plassert slik at den minste avstanden mellom de lysende flatene i lyktene og de lysende flatene for nær-/fjernlyset er 10 cm eller mer.

12.3 Blinkfrekvensen skal være 100 blink pr. minutt eller mer, men mindre enn 200 blink pr. minutt.

12.4 Varsellyset skal være koplet slik at det ikke kan lyse uten at påbudt varsellys (jf. § 28-3 nr. 2) er tent.

12.5 På lykt for varsellys skal ved tydelig og varig merking, være angitt fabrikant, type og spenning.

Blinkende fjernlys

 

16. Bil som nyttes som utrykningskjøretøy, kan kun i dagslys anvende fjernlys med blinkende funksjon i tillegg til påbudt varsellys (jf. § 28-3 nr. 2).

16.1 Fjernlysene skal blinke samtidig med en blinkfrekvens på 45–120 blink pr. minutt.

16.2 Anordningen skal være koplet slik at den ikke kan anvendes uten at påbudt varsellys er tent. Det blinkende fjernlyset skal ha en egen bryter samt være sammenkoplet med kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når det er i funksjon.

16.3 For øvrig gjelder kravene for ordinært fjernlys.

Endret ved forskrifter 19 jan 2007 nr. 54, 27 sep 2011 nr. 969.

Kjøretøyforskriften  LYD § 29

§ 29-8

I sirene skal lydtrykket for hver av grunntonene være 113-121 dB (A), målt etter målemetoden i nr. 4 og 101-109 dB (A), målt etter målemetoden i nr. 5.

Ytterfrekvensene skal være minst 400 Hz og høyst 1.200 Hz.

Periodetallet målt pr. minutt skal være minst 10 og høyst 25.

I tillegg til sirene som beskrevet i de foregående ledd (« wail »), kan motorvogn være utstyrt med sirene etter følgende spesifikasjon (« yelp »):

- Det samlede lydtrykk, målt etter målemetoden i nr. 4 eller nr. 5, må være lavere enn 121 dB (A), respektive 109 dB (A).

- Ytterfrekvensen skal være minst 500 Hz og høyst 1.600 Hz.

- Periodetallet målt pr. minutt skal være minst 150 og høyst 250.

- Aktivisering av sirenen skal skje ved en manuelt operert tidsbryter som gir en aktiviseringstid på høyst 10 sekunder. Sirenen («yelp») skal være koplet slik at sirenen («wail») automatisk utkoples i den tid sirenen («yelp») er aktivert.

- Sirene skal være slik koblet at den bare kan virke sammen med varsellykt som gir blinkende blått lys til alle sider.


Forskrift om bruk av kjøretøy.
§ 3-4. Utstikkende gods, merking m.m.


1. Utstikkende gods:
a. For transporter med bredde inntil 2,55 meter inkludert gods, må godset ikke strekke seg mer enn 15 cm utenfor kjøretøyets sider uten tillatelse fra regionvegkontoret for kjøring innenfor en region, eller av Statens vegvesen Region øst for kjøring gjennom flere regioner. For enkelttransport kan tillatelse gis av regionvegkontoret også for kjøring gjennom flere regioner.
Tilsvarende gjelder for gods som stikker ut mer enn 1,00 meter foran kjøretøyet.

b. Transport av båt med bredde inntil 2,55 meter tillates selv om båten stikker mer enn 15 cm utenfor kjøretøyets sider.
Avstanden fra baklysets ytterkant til båtens ytterste kant skal ikke overstige 40 cm. Det samme gjelder reflekser bak på tilhengeren.

Det samme kravet gjelder for markeringslys dersom slikt lys er montert foran på kjøretøyet. Dersom kjøretøyet ikke er utstyrt ned markeringslykt tillates transport kun i dagslys med god sikt.

Båtens baug skal være plassert i kjøreretningen.

2. Merking av gods som stikker ut i bredderetningen:
Gods som strekker seg 15 cm eller mer utenfor kjøretøyets sider, skal foran og bak være tydelig merket. Merkingen skal være minst 50 cm høy og minst 25 cm bred og utført med avvekslende røde og gule striper som skal være skråstilt og ca. 5 cm brede. Fargen skal være varig fluoriserende eller av type som er godkjent av Vegdirektoratet.

Gods som strekker seg utenfor kjøretøyets sider, skal i mørke eller usiktbart vær også foran på hver side være merket med minst to lykter som gir hvitt lys fremover, og bak på hver side med minst to lykter som gir rødt lys bakover. Lyktene skal ha en lysåpning på minst 30 cm² og være plassert over hverandre. Lyset må ikke virke blendende og skal være godt synlig på minst 150 meter avstand.

Merking og lykter skal være plassert ytterst på godset og slik at de er godt synlige forfra og bakfra. Om mulig må overkant av merking og lykter ikke være høyere enn 2,00 meter over vegbanen.

3. Merking av gods som stikker ut i lengderetningen:
Gods som stikker ut foran kjøretøyet eller mer enn 1,00 meter bak kjøretøyet, skal være merket ytterst med en anordning som har avvekslende rød og hvit farge og fra alle sider har et synlig areal på minst 250 cm². Det røde materialet skal være lysreflekterende. Anordningen skal være plassert slik at den er godt synlig.

Ved tilfeldig transport kan merkingen skje på annen tydelig måte.

I mørke eller usiktbart vær skal gods som stikker ut mer enn 1,00 meter bak kjøretøyet også merkes med lykt som gir rødt lys bakover og til sidene. Lykten skal ha lysåpning på minst 30 cm² . Lyset må ikke virke blendende og skal være godt synlig på minst 150 meter avstand.4. Merking av utstikkende utstyr:
Utstyr, redskap mv. som stikker ut foran, bak eller på siden av kjøretøy, skal være merket i samsvar med bestemmelsene i denne paragraf, dersom ikke særlige regler er fastsatt av Vegdirektoratet.

5. Merking av vogntog med lengde over 19,50 meter:
Vogntog som har tillatt lengde mer enn 19,50 meter, skal ha skilt bakpå tilhengeren der lengden er angitt. Lengden angis for hele meter og rundes oppover.

Skiltet skal være minst 100 X 50 cm med 20 mm rød, reflekterende bord. Bunnfargen skal være hvit og ureflekterende med symbol av vogntog og piler sammen med lengdeangivelse i hele meter med 70 mm teksthøyde:Skilt som er godkjent i annet EØS-land godtas.

6. Merking av lang, bred og tung transport:
a. Når lengden er mer enn 6,00 meter mer enn det som er tillatt etter forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) pkt. 4, eller bredden er mer enn 3,00 meter, eller tillatte aksellaster, last fra akselkombinasjoner eller totalvekter overskrider det som er tillatt etter forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon (Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy) pkt. 1 bokstav b og d, skal både kjøretøyet og det eller de ledsagende kjøretøy være utstyrt med varselskilt henholdsvis «Lang last», «Bred last» eller «Tung last». Hvilket skilt som skal benyttes skal fremkomme av dispensasjon. Varselskilt skal ha hvit bunnfarge og være svakt lysende eller belyst under kjøring i mørke eller usiktbart vær. Varselskilt skal være godt synlig både forfra og bakfra.
Det tillates også tekst bestående av lysdioder (digitale skilt) eller annen form for lysende skilt. Teksten skal være godt synlig under alle lysforhold og skal ikke virke blendende i mørket. Skiltene skal være godt synlige både forfra og bakfra. Lysende skilt foran på transporterende kjøretøy skal være plassert slik at det gir god synlighet og ikke kommer i konflikt med kjøretøyets øvrige lys, og skal ikke dekke utsyn fra førerplass.

b. Varselskiltet skal ha følgende utforming:
Teksten utføres med store sorte eller lysende bokstaver, utforming etter trafikkalfabetet, med minimum bokstavhøyde 105 mm. De lysende bokstavene skal være hvite eller gule og skal ikke ha samme farge som bunnfargen på skiltet.

Skiltet utformes med teksten på en eller to linjer med minimumsavstander fra tekst til skiltkant eller skiltbord etter normalbestemmelsene i trafikkalfabetet. Det må ikke være annen tekst på skiltet.

Skilt utformet etter tidligere bestemmelser kan benyttes inntil videre.

c. Varselskiltet må tildekkes eller fjernes når kjøretøyet ikke er i bruk til ledsaging eller til lange, brede eller tunge transporter. For skilt med lysende tekst er det tilstrekkelig at teksten fjernes. Det er ikke tillatt med andre lys eller annen tekst i disse skiltene. I førerhytten skal det på godt synlig plass, være en egen bryter som lyser når skilt med lysende bokstaver er i bruk.